Skip to content

Spain
Espanya

Training strategy & materials
Estratègia i materials de formació

strategy

Training strategy
Estratègia de formació

In Spain, the first summer saw the training of 65 SEPAs volunteers and 8 SEPAs coordinators. SEPAs volunteers mostly came from the University through Service-Learning activities, particularly from the School of Architecture in Madrid. Coordinators from ABD, Ecoserveis and UPM co-designed the training and participated on the training of volunteers.

Nine modules make up the SEPAs volunteer training programme: 1) COOLTORISE; 2) Energy poverty; 3) Summer energy culture; 4) Energy markets; 5) Energy bills optimisation; 6) Workshops organisation; 7) Indoor kits and outdoor interventions; 8) Communication and managerial skills; 9) Ethics and GDPR.

The training was entirely face-to-face. The lectures, however, were recorded and made available to SEPAs on Moodle for future reference. The recording, having been made automatically in the University’s premises, has a poor audio quality; therefore, this material has remained for internal use and has not been disseminated through public platforms.

A Espanya, durant el primer estiu es van formar 65 voluntaris/àries SEPA i 8 coordinadors/es SEPA. La majoria dels i les voluntàries de SEPA procedien de la Universitat a través d’activitats d’aprenentatge-servei, especialment de l’Escola d’Arquitectura de Madrid. Coordinadors/es d’ABD, Ecoserveis i UPM van codissenyar la formació i van participar a la formació dels i les voluntàries

Nou mòduls componen el programa de formació de voluntariat de SEPAs: 1) COOLTORISE; 2) Pobresa energètica; 3) Cultura energètica d’estiu; 4) Mercats energètics; 5) Optimització de la factura energètica; 6) organització de tallers; 7) Kits d’interior i intervencions exteriors; 8) Habilitats de comunicació i gestió; 9) Ètica i RGPD.

La formació va ser íntegrament presencial. Tot i això, les conferències es van gravar i es van posar a disposició dels SEPA a Moodle per a referència futura. L’enregistrament, en haver-se realitzat de forma automàtica a les instal·lacions de la Universitat, té mala qualitat d’àudio; per tant, aquest material ha quedat per a ús intern i no ha estat difós a través de plataformes públiques.

Training materials
Materials de formació

Module 1 – Cooltorise

Module 2 – Pobresa energètica

Module 3 – Cultura energètica

Module 4 – Mercats energètics

Module 5 – Optimització de factures

Module 6 – Organització d'activitats: els tallers

Module 7 – Organització d'activitats: kits i intervencions exteriors

Module 8 – Habilitats de gestió i comunicació

Module 9 – LGPD i ètica

More downloads
Més descàrregues

Project products

Materials de comunicació i difusió

COntact us

Let’s work together on improving summer indoor and outdoor comfort!

Leave us a message and we shall be happy to get in touch with you.

© 2024 Cooltorise · All rights reserved