Skip to content

Bulgaria
български

Training strategy & materials
Стратегия и материали за обучение

strategy

Training strategy
Стратегия за обучение

In Bulgaria, the two partners Association CSEG and Municipality of Peshtera were both involved in the training activities, organizing these in the two municipalities, Pazardzhik (CSEG), and Peshtera. In the first year (2022), the total number of SEPAs trained within Cooltorise is 61 (30 in Pazardzhik, and 31 in Peshtera), and 20 of them are coordinators, while 41 are volunteers. The training course was organized physically in both locations.

The SEPAs volunteer training course is composed of 6 modules: 1) COOLTORISE – general presentation and main objectives 2) Energy poverty; 3) The role of volunteers within the COOLTORISE project; 4) Energy Plans; 5) Communication skills, GDPR and privacy; and 6) Recap – practical information on upcoming activities.

In Pazardzhik, Association CSEG, and in Peshtera MOP, approached parents of students from high schools. First contact was done in high schools, where under the supervision of teachers and with the permission of high school directors, experts from CSEG and MOP attended “Class teachers’ lessons”, raising awareness on the project and summer energy poverty and proposing a set of activities to engage and train students’ parents as volunteers. Due to this campaign, Bulgarian partners had about 100 subscribers to the Cooltorise SEPA training course, and later on achieved to train 61 of them.

In Peshtera, part of the trained 31 SEPAs are employees of the municipality, who are involved in social services works, and employees who are working in the “Administrative services” department, which provides everyday public services to citizens. Officers from thee departments are constantly in contact with citizens of Peshtera, especially vulnerable ones, and could initiate interaction with target families in a more friendly and trustworthy manner.

The training campaign will continue also in 2023 in order to prepare a higher number of SEPAs in Bulgaria, who will be involved in summer energy actions during the ’23 summer period.

В България двете партньорски организации – Сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие и Община Пещера – участваха в дейностите по обучение, като ги организираха в двете общини – Пазарджик (Сдружение “ЦУИР”) и Пещера. През първата година (2022 г.) общият брой на обучените в рамките на Cooltorise „агенти по лятна енергийна бедност“ е 61 (30 в Пазарджик и 31 в Пещера), като 20 от тях са координатори, а 41 са доброволци. Обучението беше организирано и в двете населени места физически.

Обучителният курс на доброволците „агенти по лятна енергийна бедност“ се състои от 6 модула: 1)COOLTORISE – общо представяне и основни цели 2) Енергийна бедност; 3) Ролята на доброволците в рамките на проекта COOLTORISE; 4) Енергийни планове; 5) Комуникационни умения, общ регламент и защита на личните данни; и 6) Обобщение – практическа информация за предстоящи дейности.

Сдружение ЦУИР от Пазарджик и Община Пещера, се обърнаха към родителите на учениците от гимназиите. Първо беше осъществено в гимназиите, където под ръководството на учителите и с разрешението на директорите на гимназиите експерти от ЦУИР и Община Пещера посетиха “Часа на класния ръководител”, като повишиха информираността за проекта, както и лятната енергийна бедност и, също така предложиха набор от дейности за включване в обучение родителите на учениците като доброволци. Благодарение на тази кампания българските партньори имаха около 100 записали се за обучителния курс на Cooltorise „агенти по лятна енергийна бедност“, а по-късно успяха да обучат 61 от тях.

В Пещера част от обучените 31 агенти са служители на общината, които се занимават с дейности в областта на социалните услуги, и служители, които работят в отдел “Административно обслужване”, който предоставя ежедневни публични услуги на гражданите. Служителите от тези отдели са в постоянен контакт с гражданите на Пещера, особено с уязвимите групи, и биха могли да инициират взаимодействие с целевите семейства по по-приятелски и надежден начин.
Кампанията за обучение ще продължи и през 2023 г., за да се подготви по-голям брой агенти по лятна енергийна бедност в България, които да се включат в летните енергийни дейности през летния период на 23 г.

Training materials
Учебни материали

Module 1 – Cooltorise

Module 2 – Energy Poverty

Module 3 – Role of Volunteers in Cooltorise

Module 4 – Energy Plans

Module 5 – Communication Skills, GDPR, and Privacy

Module 6 – Recap of Cooltorise activities

More downloads
Още изтегляния

Project products

Communication and Dissemination Materials

COntact us

Let’s work together on improving summer indoor and outdoor comfort!

Leave us a message and we shall be happy to get in touch with you.

© 2024 Cooltorise · All rights reserved